node.js

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > node.js > node实现EventEmitter

node.js如何自定义实现一个EventEmitter

作者:loveStarBoys

我们了解到,Node采用了事件驱动机制,而EventEmitter就是Node实现事件驱动的基础,本文主要介绍了node.js自定义实现EventEmitter,感兴趣的可以了解一下

前言

最近做了商品批发的需求,需要针对不同的商户选择对应的批发商品回显到原来的界面。由于该项目的代码是公司古董级别(这种代码都是程序猿的痛),解决问题的时候都是小心翼翼的。为了避免这种问题减少外部依赖,手动封装事件派发的函数。

一、是什么

我们了解到,Node采用了事件驱动机制,而EventEmitter就是Node实现事件驱动的基础
在EventEmitter的基础上,Node几乎所有的模块都继承了这个类,这些模块拥有了自己的事件,可以绑定/触发监听器,实现了异步操作
Node.js 里面的许多对象都会分发事件,比如 fs.readStream 对象会在文件被打开的时候触发一个事件
这些产生事件的对象都是 events.EventEmitter 的实例,这些对象有一个 eventEmitter.on() 函数,用于将一个或多个函数绑定到命名事件上

二、nodejs中EventEmitter使用方法

Node的events模块只提供了一个EventEmitter类,这个类实现了Node异步事件驱动架构的基本模式——观察者模式
在这种模式中,被观察者(主体)维护着一组其他对象派来(注册)的观察者,有新的对象对主体感兴趣就注册观察者,不感兴趣就取消订阅,主体有更新的话就依次通知观察者们

const EventEmitter = require('events')
class MyEmitter extends EventEmitter {}
const myEmitter = new MyEmitter()
function callback() {
  console.log('触发了event事件!')
}
myEmitter.on('event', callback)
myEmitter.emit('event')
myEmitter.removeListener('event', callback);

三、实现过程

基本代码如下所示:

//事件派发机制
(function() {
  var EventDispatcher = function() {
    var EventDispatcherClosure = function() {

    };
    EventDispatcherClosure.prototype = {
      /**
       * 注册事件
       * @param {Object} key
       * @param {Object} fn
       */
      on: function(key, fn) {
        //获取当前的事件对象
        var curEvents = this._getCurEvents(key);
        //先检查该事件是否已经注册过了
        var flag = false;
        for (var i = 0, len = curEvents.length; i < len; i++) {
          if (curEvents[i].name == fn.name) {
            //已经出现过了,以最新注册的函数为主
            flag = true;
            curEvents[i] = fn;
            break;
          }
        }
        if (!flag) {
          curEvents[curEvents.length] = fn;
        }
        this._register(key, curEvents);
      },
      /**
       * 派发事件
       * @param {Object} key
       * @param {Object} data
       */
      dispatch: function(key) {
        //获取当前的事件对象
        var curEvents = this._getCurEvents(key);
        var shouldDispatch = true;
        for (var i = 0, len = curEvents.length; shouldDispatch && i < len; i++) {
          try {
            //获取参数
            var args = [];
            for (var j = 1, len1 = arguments.length; j < len1; j++) {
              args.push(arguments[j]);
            }
            shouldDispatch = curEvents[i].apply({}, args);
          } catch (e) {
            shouldDispatch = false;
          }
        }
        return shouldDispatch;
      },
      remove: function(key) {
        if (this._getCurEvents(key)) {
          delete EventDispatcherClosure.events[key];
        }
      },
      /**
       * 根据key获取事件列表
       * @param {Object} key
       */
      _getCurEvents: function(key) {
        return EventDispatcherClosure.events[key] || [];
      },
      /**
       * 注册时间
       * @param {Object} key
       * @param {Object} events
       */
      _register: function(key, events) {
        EventDispatcherClosure.events[key] = events;
      },
    };
    EventDispatcherClosure.events = {};
    return {
      create: function() {
        return new EventDispatcherClosure();
      }
    };
  };
  window.EventDispatcher = new EventDispatcher().create();
})();

首先定义一个全局变量的匿名函数,然后将全局变量挂在window上面,这样可以让我们在开发过程中的调用。在匿名函数的原型链上面添加事件分发、事件监听、事件删除等方法。

事件分发的调用

EventDispatcher.dispatch("test", obj)

事件监听

EventDispatcher.on("test", function callback(obj) {
})

事件删除

EventDispatcher.on("test")

代码封装的比较简单

到此这篇关于node.js如何自定义实现一个EventEmitter的文章就介绍到这了,更多相关node实现EventEmitter内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文