javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > JS多层次排序算法

JS中多层次排序算法的实现代码

作者:桂花载酒少年游

这篇文章主要给大家介绍了关于JS中多层次排序算法的实现代码,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧

引子

排序在编程中随处可见,从开始学习变成,到项目开发,基本上或多或少会遇到一些排序问题,接下来我要写的是我在实际开发终于到的一个排序问题,一开始卡了我很久,后面随着知识积累,实践变多才解决掉了,不知道是不是我搜索关键字不对,还是其他原因,百度也没有找到这方面的内容。

数据结构和需求

var arr = [ {
"soNumber" : "52085848",
"item" : "313281",
"amount" : "3"
}, {
"soNumber" : "52085846",
"item" : "313321",
"amount" : "10"
}, {
"soNumber" : "52085848",
"item" : "313330",
"amount" : "5"
}, {
"soNumber" : "52085846",
"item" : "313321",
"amount" : "4"
}, {
"soNumber" : "52085843",
"item" : "313338",
"amount" : "13"
}, {
"soNumber" : "52085843",
"item" : "422784",
"amount" : "108"
} ]

数据结构如上,数组结构,每个数组元素由对象构成,soNumber代表采购订单编号,item代表物料,现需求是soNumber(采购订单编号)从小到大排序,且基于相同的采购订单下的物料数据编号需要从小到大排列。

两层排序实现代码

解决思路:

先将soNumber按从小到大的顺序整理成数组,然后以销售订单数组为外层循环,实际数据为内层循环,引入一个中间数组,中间数组中的item从小到大排序,最后按顺序将所有的中间数组元素放入新数组中。

实现代码:

/**
  * 两层排序算法
  */
 function multilayerSorting() {
  var arr = [ {
  "soNumber" : "52085848",
  "item" : "313281",
  "amount" : "3"
  }, {
  "soNumber" : "52085846",
  "item" : "313321",
  "amount" : "10"
  }, {
  "soNumber" : "52085848",
  "item" : "313330",
  "amount" : "5"
  }, {
  "soNumber" : "52085846",
  "item" : "313321",
  "amount" : "4"
  }, {
  "soNumber" : "52085843",
  "item" : "313338",
  "amount" : "13"
  }, {
  "soNumber" : "52085843",
  "item" : "422784",
  "amount" : "108"
  } ]
  // 整理soNumber成数组,并且从小到大排列
  var soData = getSoData(arr);
  var newData = [];
  for ( var i in soData) {
  var midData = []
  for ( var j in arr) {
   if (soData[i] == arr[j].soNumber) {
   midData.push(arr[j]);
   }
  }
  midData = midData.sort(function(obj1, obj2) {
   var val1 = Number(obj1.item);
   var val2 = Number(obj2.item);
   if (val1 < val2) {
   return -1;
   } else if (val1 > val2) {
   return 1;
   } else {
   return 0;
   }
  });
  log.debug('midData', midData);
  for ( var m in midData) {
   newData.push(midData[m]);
  }
  }
  log.debug('newData', newData);
  return newData;
 }
 function getSoData(arr) {
  var soData = [];
  for ( var i in arr) {
  if (soData.indexOf(arr[i].soNumber) == -1) {
   soData.push(arr[i].soNumber);
  }
  }
  soData.sort();
  log.debug('soData', soData);
  return soData;
 }<br>

最终数组截图:

 

对比一开始的数组和排序后的数组确实实现了按照soNumber和item两个部分顺序排列,但是也可以看到圈出来的部分的amount金额在相同的soNumber和item下并没有顺序,如果要实现amount部也有序呢?

三层排序

实现代码:

/**
  * 三层排序算法
  */
  function multilayerSorting() {
  var arr = [ {
   "soNumber" : "52085848",
   "item" : "313281",
   "amount" : "3"
  }, {
   "soNumber" : "52085846",
   "item" : "313321",
   "amount" : "10"
  }, {
   "soNumber" : "52085848",
   "item" : "313330",
   "amount" : "5"
  }, {
   "soNumber" : "52085846",
   "item" : "313321",
   "amount" : "4"
  }, {
   "soNumber" : "52085843",
   "item" : "313338",
   "amount" : "13"
  }, {
   "soNumber" : "52085843",
   "item" : "422784",
   "amount" : "108"
  } ]
  // 整理soNumber成数组,并且从小到大排列
  var soData = getSoData(arr);
  var newData = [];
  for ( var i in soData) {
   var midData = []
   for ( var j in arr) {
   if (soData[i] == arr[j].soNumber) {
    midData.push(arr[j]);
   }
   }
   midData = midData.sort(function(obj1, obj2) {
   var val1 = Number(obj1.item);
   var val2 = Number(obj2.item);
   if (val1 < val2) {
    return -1;
   } else if (val1 > val2) {
    return 1;
   } else {
    return 0;
   }
   });
   var itemData = []
   for ( var m in midData) {
   if (itemData.indexOf(midData[m].item) == -1) {
    itemData.push(midData[m].item)
   }
   }
   for ( var n in itemData) {
   var midData1 = [];
   for ( var x in midData) {
    if (midData[x].item == itemData[n]) {
    midData1.push(midData[x]);
    }
   }
   midData1 = midData1.sort(function(obj1, obj2) {
    var val1 = Number(obj1.amount);
    var val2 = Number(obj2.amount);
    if (val1 < val2) {
    return -1;
    } else if (val1 > val2) {
    return 1;
    } else {
    return 0;
    }
   });
   for ( var y in midData1) {
    newData.push(midData1[y]);
   }
   }
  }
  log.debug('newData', newData);
  return newData;
  }
  function getSoData(arr) {
  var soData = [];
  for ( var i in arr) {
   if (soData.indexOf(arr[i].soNumber) == -1) {
   soData.push(arr[i].soNumber);
   }
  }
  soData.sort();
  log.debug('soData', soData);
  return soData;
  }

实现结果 

 

从结果可以看出实现了依次按照soNumber ,item ,amount 从小到大排列

思考

从两层排序到三层排序我们可以发现代码原来越繁琐,如果要实现四层就更加麻烦了,不知道是否有更好的办法实现这种多维度,多层次的排序。

var arr = [ {
"soNumber" : "52085848",
"item" : "313281",
"amount" : "3"
}, {
"soNumber" : "52085846",
"item" : "313321",
"amount" : "10"
}, {
"soNumber" : "52085848",
"item" : "313330",
"amount" : "5"
}, {
"soNumber" : "52085846",
"item" : "313321",
"amount" : "4"
}, {
"soNumber" : "52085843",
"item" : "313338",
"amount" : "13"
}, {
"soNumber" : "52085843",
"item" : "422784",
"amount" : "108"
} ]

总结

到此这篇关于JS中多层次排序算法的文章就介绍到这了,更多相关JS多层次排序算法内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文