python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > python 双向循环链表操作

python实现数据结构中双向循环链表操作的示例

作者:GUET_DM_WLB

这篇文章主要介绍了python实现数据结构中双向循环链表操作的示例,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧

看此博客之前建议先看看B站的视频python数据结构与算法系列课程,该课程中未实现双向循环链表的操作,所以我按照该视频的链表思路实现了双向循环链表的操作,欢迎大家阅读与交流,如有侵权,请联系博主!

下面附上代码:

class Node:
 def __init__(self, elem):
  self.elem = elem
  self.prev = None
  self.next = None


class DoubleCycleLinkList:
 def __init__(self, node=None):
  self.__head = node

 def is_empty(self):
  """判空"""
  if self.__head is None:
   return True
  return False

 def length(self):
  """链表长度"""
  if self.is_empty():
   return 0
  cur = self.__head
  count = 1
  while cur.next is not self.__head:
   count += 1
   cur = cur.next
  return count

 def travel(self):
  """遍历链表"""
  if self.is_empty():
   return
  cur = self.__head
  while cur.next is not self.__head:
   print(cur.elem, end=" ")
   cur = cur.next
  print(cur.elem, end=" ")
  print("")

 def add(self, elem):
  """头插法"""
  node = Node(elem)
  if self.is_empty():
   self.__head = node
   node.prev = node
   node.next = node
  else:
   self.__head.prev.next = node
   node.prev = self.__head.prev
   node.next = self.__head
   self.__head.prev = node
   self.__head = node

 def append(self, elem):
  """尾插法"""
  node = Node(elem)
  if self.is_empty():
   self.__head = node
   node.prev = node
   node.next = node
  else:
   node.next = self.__head
   node.prev = self.__head.prev
   self.__head.prev.next = node
   self.__head.prev = node

 def insert(self, pos, elem):
  """任一位置(pos)插入, 下标从0数起"""
  if pos <= 0:
   self.add(elem)
  elif pos > (self.length() - 1):
   self.append(elem)
  else:
   count = 0
   cur = self.__head
   node = Node(elem)
   while count < (pos - 1):
    count += 1
    cur = cur.next
   node.next = cur.next
   node.prev = cur
   node.next.prev = node
   cur.next = node

 def remove(self, elem):
  """删除某一节点,若有多个符合条件的节点,删除第一个即可"""
  if self.is_empty():
   return
  cur = self.__head
  while cur.next is not self.__head:
   if cur.elem == elem:
    if cur is self.__head:
     self.__head = cur.next
     cur.prev.next = cur.next
     cur.next.prev = cur.prev
    else:
     cur.prev.next = cur.next
     cur.next.prev = cur.prev
    break
   cur = cur.next
  if cur.elem == elem:
   cur.prev.next = self.__head
   self.head = cur.prev

 def search(self, elem):
  """查找某一个节点"""
  if self.is_empty():
   return False
  cur = self.__head
  while cur.next is not self.__head:
   if cur.elem == elem:
    return True
   cur = cur.next
  # while中处理不到尾节点,所以进行最后尾节点的判断
  if cur.elem == elem:
   return True
  return False

到此这篇关于python实现数据结构中双向循环链表操作的示例的文章就介绍到这了,更多相关python 双向循环链表操作内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文