AngularJS

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript类库 > AngularJS > Angular+ionic实现折叠展开

Angular+ionic实现折叠展开效果的示例代码

作者:会做梦的辣条鱼

这篇文章主要介绍了Angular+ionic实现折叠展开效果,本文通过实例代码给大家介绍的非常详细,对大家的学习或工作具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下

1,html中

 <ion-item>
 <div class="middle-content-order">
  <div class="middle-order-icon">
  <ion-icon name="chevron-up-outline" class="up-gray" item-right *ngIf="!isShow" (click)="isShow=!isShow">
  </ion-icon>
  <ion-icon name="chevron-down-outline" class="down-gray" item-right *ngIf="isShow" (click)="isShow=!isShow">
  </ion-icon>
  </div>
  <div class="middle-order-title"><span>复印纸</span></div>
  <div class="middle-order-null"></div>
  <div class="middle-order-detail"><span>查看全部</span></div>
 </div>
 </ion-item>
 <ion-list *ngIf="!isShow">
  <div class="order-alert">
  <div class='item-small'>
  <span> A3复印纸</span>
  </div>
  <div class='item-small'>
   <span> A3复印纸</span>
  </div>
  <div class='item-small'>
   <span> A3复印纸</span>
  </div>

  <div class='item-small'>
   <span> A3复印纸</span>
  </div>
  <div class='item-small'>
   <span> A3复印纸</span>
  </div>
  <div class='item-small'>
   <span> A3复印纸</span>
  </div>
  
  </div>
 </ion-list>

效果图

在这里插入图片描述

下面看下ionic3 模拟下拉 展开/收缩效果

<ion-header>
 <ion-navbar>
 <ion-title>user</ion-title>
 </ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content>
 
<ion-item>
 用户信息
<ion-icon name="ios-arrow-down" item-right *ngIf="isShow" (click)="isShow=!isShow"></ion-icon>
<ion-icon name="ios-arrow-forward" item-right *ngIf="!isShow" (click)="isShow=!isShow"></ion-icon>
 </ion-item>
 <ion-list *ngIf="isShow">
 <ion-item *ngFor="let item of items" >
  姓名:{{item.name}} 年龄:{{item.age}}
 </ion-item>
 </ion-list>
</ion-content>

到此这篇关于Angular+ionic实现折叠展开效果的示例代码的文章就介绍到这了,更多相关Angular+ionic实现折叠展开内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文