C#教程

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > C#教程 > C#多线程基础

C#多线程基础知识汇总

作者:萌萌丶小魔王

这篇文章主要介绍了C#多线程基础知识的相关资料,文中示例代码非常详细,帮助大家更好的理解和学习,感兴趣的朋友可以了解下

最近自己写了个小爬虫,里面用到了多线程技术,忽然发现对此技术竟然有些陌生了,于是乎开始疯狂的去问度娘,在此记录下来,以便自己和各位小伙伴们学习。

一、什么是线程

一个应用程序就相当于一个进程,进程拥有应用程序的所有资源进程包括线程,进程的资源被线程共享,但不拥有线程。我们可以打开电脑中的任务管理器,运行的.exe都是一个进程,里面的分支是线程。

二、多线程

多线程其实就是进程中一段并行运行的代码

1. 创建并启动线程

static void Main()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   var thread = new Thread(Test1);
   thread.Start();

   Console.WriteLine(threadId + "_Main()");
   Console.Read();
  }

  /// <summary>
  /// 测试方法
  /// </summary>
  private static void Test1()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   Console.WriteLine(threadId + "_Test()");
   for (int i = 0; i < 10; i++)
   {
    Console.WriteLine(threadId + "_" + i);
   }
  }

结果:

2、暂定线程诺干时间

static void Main()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   var thread = new Thread(Test1);
   thread.Start();
   Console.WriteLine($"主线程Id{threadId}_Main()");
   Console.Read();
  }

  /// <summary>
  /// 测试方法
  /// </summary>
  private static void Test1()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_Test()");
   for (int i = 0; i < 10; i++)
   {
    Thread.Sleep(1000);//单位毫秒
    Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_{DateTime.Now}");
   }
  }

结果:

3、线程合并

Thread.Join操作会阻塞当前线程,等待子线程完成后再进行运行。

static void Main()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   var thread = new Thread(Test1);
   thread.Start();
   Console.WriteLine($"主线程Id{threadId}_Main()1");
   thread.Join();
   Console.WriteLine($"主线程Id{threadId}_Main()2");
   Console.Read();
  }

  /// <summary>
  /// 测试方法
  /// </summary>
  private static void Test1()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_Test()");
   for (int i = 0; i < 10; i++)
   {
    Thread.Sleep(1000);//单位毫秒
    Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_{DateTime.Now}");
   }
  }

结果:

4、线程终止

static void Main()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   var thread = new Thread(Test1);
   thread.Start();
   Console.WriteLine($"主线程Id{threadId}_Main()1");
   Thread.Sleep(3000);
   thread.Abort();
   Console.WriteLine($"主线程Id{threadId}_Main()2");
   Console.Read();
  }

  /// <summary>
  /// 测试方法
  /// </summary>
  private static void Test1()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_Test()");
   for (int i = 0; i < 10; i++)
   {
    Thread.Sleep(1000);//单位毫秒
    Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_{DateTime.Now}");
   }
  }

结果:

 5、线程中的参数传递

static void Main()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   Console.WriteLine($"主线程Id{threadId}_Main()");
   //第一种参数传递方式
   var thread1 = new Thread(() => Test1("小魔王"));
   thread1.Start();

   //第二种参数传递方式(参数只能是一个,object类型)
   var parameterizedThreadStart = new ParameterizedThreadStart(Test2);
   var thread2 = new Thread(parameterizedThreadStart);
   thread2.Start("大魔王");
   Console.Read();
  }

  /// <summary>
  /// 测试方法
  /// </summary>
  private static void Test1(string name)
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_我的名字叫:{name}");
  }

  /// <summary>
  /// 测试方法
  /// </summary>
  private static void Test2(object name)
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_我的名字叫:{name}");
  }

结果:

还有其他的传递方式,在此先不做说明了,这里只介绍Thread提供的这么几种。

6、线程安全和线程锁Lock

线程安全就是多线程访问时,采用了加锁机制,当一个线程访问该类的某个数据时,进行保护,其他线程不能进行访问直到该线程读取完,其他线程才可使用。线程安全情况下,不会出现数据不一致或者数据污染的问题。 线程不安全就是不提供数据访问保护,有可能出现多个线程先后更改数据造成所得到的数据是脏数据! 若每个线程中对全局变量、静态变量只有读操作,而无写操作,一般来说,这个全局变量是线程安全的;若有多个线程同时执行写操作,一般都需要考虑线程同步,否则的话就可能影响线程安全。

lock 关键字通过获取指定对象的互斥锁,将语句块标记为临界区,执行语句然后释放该锁。

lock 确保当一个线程位于代码的临界区时,另一个线程不进入临界区。如果其他线程试图进入锁定的代码,则它将一直等待(即被阻止),直到该对象被释放。使用Lock,会导致整个应用程序串行化,降低程序的并发能力,影响性能。

到底什么场景下要使用lock保证线程安全:该串行就串行,该并行就并行。

加锁前:

public static int i = 1000000;
  static void Main()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   for (int j = 0; j < 2; j++)
   {
    var thread = new Thread(Test1);
    thread.Start();
   }
   Console.Read();
  }

  /// <summary>
  /// 测试方法
  /// </summary>
  private static void Test1()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;

   Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_i初始值:{i}");
   int count = 0;
   for (int j = 0; j < 1000000; j++)
   {
    i--;
    count++;
   }
   Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_运行次数:{count}");
   Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_i结束值:{i}");
  }

结果:

加锁后:

public static int i = 1000000;
  private readonly static object objLock = new object();
  static void Main()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
   for (int j = 0; j < 2; j++)
   {
    var thread = new Thread(Test1);
    thread.Start();
   }
   Console.Read();
  }

  private static void Test1()
  {
   //获取线程Id
   var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;

   int count = 0;
   lock (objLock)
   {
    Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_i初始值:{i}");
    for (int j = 0; j < 1000000; j++)
    {
     i--;
     count++;
    }
   }
   Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_运行次数:{count}");
   Console.WriteLine($"辅线程Id{threadId}_i结束值:{i}");
  }

结果:

好啦,今天关于线程的知识就分箱到这里啦。

到此这篇关于C#多线程基础知识汇总的文章就介绍到这了,更多相关C#多线程基础内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文