python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > django序列化

django序列化serializers过程解析

作者:pfeiliu

这篇文章主要介绍了django序列化serializers过程解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下

这篇文章主要介绍了django序列化serializers过程解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下

DRF的核心 就是 前后端分离的核心

前后端分离开发的核心:

Django的序列化工具让你可以将Django的模型‘翻译'成其它格式的数据。通常情况下,这种其它格式的数据是基于文本的,并且用于数据交换\传输过程。

序列化数据

Django为我们提供了一个强大的序列化工具serializers。使用它也很简单,如下所示:

from django.core import serializers
data = serializers.serialize("xml", SomeModel.objects.all())
data = serializers.serialize("json", Author.objects.all())
print(data)

[{"model": "index.author", "pk": 1, "fields": {"name": "pfeiliu", "age": 19, "email": "789@163.com", "isActive": false}}, {"model": "index.author", "pk": 5, "fields": {"name": "lao wei", "age": 18, "email": "123@qq.com", "isActive": true}}, {"model": "index.author", "pk": 6, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36, "email": "wangdb@163.com", "isActive": false}}, {"model": "index.author", "pk": 7, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36, "email": "wangdb@163.com", "isActive": false}}, {"model": "index.author", "pk": 8, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36, "email": "wangdb@163.com", "isActive": false}}, {"model": "index.author", "pk": 9, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36, "email": "wangdb@163.com", "isActive": false}}, {"model": "index.author", "pk": 10, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36, "email": "wangdb@163.com", "isActive": false}}, {"model": "index.author", "pk": 11, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36, "email": "wangdb@163.com", "isActive": false}}, {"model": "index.author", "pk": 12, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36, "email": "wangdb@163.com", "isActive": false}}, {"model": "index.author", "pk": 13, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36, "email": "wangdb@163.com", "isActive": false}}, {"model": "index.author", "pk": 14, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36, "email": "wangdb@163.com", "isActive": false}}]

首先,从djang.core导入它,然后调用它的serialize方法,这个方法至少接收两个参数,第一个是你要序列化成为的数据格式,这里是‘xml',第二个是要序列化的数据对象,数据通常是ORM模型的QuerySet,一个可迭代的对象。

就是这么简单!!

序列化指定字段

如果你不想序列化模型对象所有字段的内容,只想序列化某些指定的字段,可以使用fields参数,如下所示:

from django.core import serializers
data = serializers.serialize('xml', SomeModel.objects.all(), fields=('name','size'))
data = serializers.serialize("json", Author.objects.all(),fields=('name','age'))
print(data)

[{"model": "index.author", "pk": 1, "fields": {"name": "pfeiliu", "age": 19}}, {"model": "index.author", "pk": 5, "fields": {"name": "lao wei", "age": 18}}, {"model": "index.author", "pk": 6, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36}}, {"model": "index.author", "pk": 7, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36}}, {"model": "index.author", "pk": 8, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36}}, {"model": "index.author", "pk": 9, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36}}, {"model": "index.author", "pk": 10, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36}}, {"model": "index.author", "pk": 11, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36}}, {"model": "index.author", "pk": 12, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36}}, {"model": "index.author", "pk": 13, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36}}, {"model": "index.author", "pk": 14, "fields": {"name": "WangDB", "age": 36}}]

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文