javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > JS中的函数与对象

JS中的函数与对象的创建方式

作者:小方哥·

这篇文章主要介绍了JS中的函数与对象的创建方式,本文给大家介绍的非常详细,具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下

创建函数的三种方式

1.函数声明

function calSum1(num1, num2) {
  return num1 + num2;
}
console.log(calSum1(10, 10));

2.函数表达式

var calSum2 = function (num1, num2) {
 return num1 + num2;
}
console.log(calSum2(10, 20));

3.函数对象方式

var calSum3 = new Function('num1', 'num2', 'return num1 + num2');
console.log(calSum3(10, 30));

创建对象的三种方式

1.字面量方式

var Student1 = {
 name: 'xiaofang',  // 对象中的属性
 age: 18,
 sex: 'male',
 sayHello: function () {
  console.log('hello,我是字面量对象中的方法');
 },
 doHomeword: function () {
  console.log("我正在做作业");
 }
};
console.log(Student1);
console.log(Student1.name);
Student1.sayHello();

2.工厂模式创建对象

function createStudent(name, age, sex) {
 var Student = new Object();
 Student.name = name;
 Student.age = age;
 Student.sex = sex;
 Student.sayHello = function () {
  console.log("hello, 我是工厂模式创建的对象中的方法");
 }
 return Student;
}
var student2 = createStudent('小红', 19, 'female');
console.log(student2);
console.log(student2.name);
student2.sayHello();

3.利用构造函数创建对象(常用)

  function Student (name, age, sex) {
   this.name = name;
   this.age = age;
   this.sex = sex;
   this.sayHello = function () {
    console.log("hello, 我是利用构造函数创建的对象中的方法");
   }
  }
  var student3 = new Student('小明', 20, 'male');
  console.log(student3);
  console.log(student3.name);
  student3.sayHello();

对象代码运行结果

总结

以上所述是小编给大家介绍的JS中的函数与对象的创建方式,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问欢迎给我留言,小编会及时回复大家的!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文