jquery

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript类库 > jquery > jquery无缝向上循环滚动列表

Jquery实现无缝向上循环滚动列表的特效

作者:young_591693

今天小编就为大家分享一篇关于Jquery实现无缝向上循环滚动列表的特效,小编觉得内容挺不错的,现在分享给大家,具有很好的参考价值,需要的朋友一起跟随小编来看看吧

效果呈现

整个列表间隔设定的时间向上移动一个item的高度

html结构:

 <div class="slide-title">
 <span>title1</span>
 <span>title2</span>
 <span>title3</span>
 </div>
 <div class="slide-container"><!--css设置时,注意高度是显示多少个item,如:item的高度是30px,显示3个,高度则是 3*30 = 90px -->
 <ul class="slide-list js-slide-list">
  <li class="odd"><span>item1</span><span>item1</span><span>item1</span></li>
  <li class="even"><span>item2</span><span>item2</span><span>item2</span></li>
  <li class="even"><span>item2</span><span>item2</span><span>item2</span></li>
 </ul>
 </div>

实现思路:

获得js-slide-list下第一个li元素的高度,对它的height或marginTop进行一个从有到无的动画变化,代码如下:

var doscroll = function(){
 var $parent = $('.js-slide-list');
 var $first = $parent.find('li:first');
 var height = $first.height();
 $first.animate({
 height: 0 //或者改成: marginTop: -height + 'px'
 }, 500, function() {// 动画结束后,把它插到最后,形成无缝
 $first.css('height', height).appendTo($parent);
 // $first.css('marginTop', 0).appendTo($parent);
 });
};
setInterval(function(){doscroll()}, 2000);

总结

以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,谢谢大家对脚本之家的支持。如果你想了解更多相关内容请查看下面相关链接

您可能感兴趣的文章:
阅读全文