javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > JavaScript双向链表和双向循环链表

JavaScript数据结构之双向链表和双向循环链表的实现

作者:贰拾肆樵

本篇文章主要介绍了JavaScript数据结构之双向链表和双向循环链表的实现,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

双向链表和普通链表的区别在于,在链表中,一个节点只有链向下一个节点的链接,而在双向链表中,链接是双向的:一个链向下一个元素,另一个链向前一个元素。

双向链表提供了两种迭代列表的方法:从头到尾,或者反过来。我们也可以访问一个特定节点的下一个或前一个元素。在单向链表中,如果迭代列表时错过了要找的元素,就需要回到列表起点,重新开始迭代。这是双向链表的一个优点。

双向链表:单向链表只能向着一个方向遍历链表节点,而在节点指针域中增加了前向指针的双向链表,则可以向着两个方向遍历节点。这使得双向链表也可以在任何一个节点遍历整个链表。

function DoublyLinkedList() { 
 var Node = function(element) { 
  this.element = element; 
  this.next = null; 
  this.prev = null; 
 }; 
 
 var length = 0, 
  head = null, 
  tail = null; 
 
 this.append = function(element){ 
  var node = Node(element), 
   current, 
   previous; 
   
  if(!head){ 
   head = node; 
   tail = node; 
  }else{ 
   current = head; 
   while(current){ 
    previous = current; 
    current = current.next; 
   } 
 
   node.next = current; 
   current.prev = node; 
   previous.next = node; 
   node.prev = previous; 
  } 
 
  length++; 
  return true; 
 } 
 
 this.insert = function(position,element){ 
  if(position > -1 && position < length){ 
   var node = new Node(element), 
    current = head, 
    previous, 
    index = 0; 
 
   if(position === 0){ 
 
    if(!head){ 
     head = node; 
     tail = node; 
    }else{ 
     node.next = current; 
     current.prev = node; 
     head = node; 
    } 
 
   }else if (position === length -1){ 
    current = tail; 
    current.next = node; 
    node.prev = current; 
   }else { 
    while(index++ < position){ 
     previous = current; 
     current = current.next; 
    } 
    node.next = current; 
    previous.next = node; 
    current.prev = node; 
    node.prev = previous; 
   } 
 
   length++; 
   return true; 
  }else{ 
   return false; 
  } 
 }; 
 
 this.removeAt = function(position){ 
  if(position > -1 && position < length){ 
   var current = head, 
    index = 0, 
    previous; 
 
   if (position === 0) { 
    head = current.next; 
 
    if(length === 1){ 
     tail = null; 
    }else{ 
     head.prev = null; 
    } 
   }else if(position === length - 1){ 
    current = tail; 
    tail = current.prev; 
    tail.next = null; 
   } else{ 
    while(index++ < position){ 
     previous = current; 
     current = current.next; 
    } 
 
    previous.next = current.next; 
    current.next.prev = previous; 
   }; 
   length-- ; 
 
   return current.element; 
  }else{ 
   return false; 
  } 
 }; 
 
 this.remove = function(element){ 
  var current = head, 
   previous; 
 
  if(current.element === element){ 
   head = current.next; 
  } 
  previous = current; 
  current = current.next; 
 
  while(current){ 
   if (current.element = element) { 
    previous.next = current.next; 
    current.next.prev = previous; 
   }else{ 
    previous = current; 
    current = current.next; 
   } 
  } 
  return false; 
 }; 
 
 this.remove = function(){ 
  if (length === 0) { 
   return false; 
  }; 
 
  var current = head, 
   previous; 
 
  if(length === 1){ 
   head = null; 
   tail = null; 
   length--; 
   return current.element; 
  } 
 
  while(current){ 
   previous = current; 
   current = current.next; 
  } 
 
  previous.next = null; 
  length--; 
  return current.element; 
 }; 
 
 this.indexOf = function(element){ 
  var current = head, 
   index = 0; 
 
  while(current && index++ < length){ 
   if (current.element === element) { 
    return index; 
   }; 
   current = current.next; 
  } 
 
  return false; 
 }; 
 
 this.isEmpty = function(){ 
  return length === 0; 
 }; 
 
 this.size = function(){ 
  return length; 
 }; 
 
 this.toString = function(){ 
  var current = head, 
   string = ''; 
 
  while(current){ 
   string += current.element; 
   current = current.next; 
  } 
  return string; 
 }; 
 
 this.getHead = function(){ 
  return head; 
 }; 
 
 this.getTail = function(){ 
  return tail; 
 }; 
} 

双向循环链表:将双向链表的头尾指针相连,就构成了双向循环链表。这种链表从任意一个节点都可以同时向两个方向进行节点遍历,查询节点的速度也是最快的。

/*双向循环链表*/ 
function DoublyCircularLinkedList(){ 
 var Node = function(element){ 
  this.element = element; 
  this.next = null; 
  this.prev = null; 
 }; 
 
 var length = 0, 
  head = null, 
  tail = null; 
 
 this.append = function(element){ 
  var node = new Node(element), 
   current, 
   previous; 
 
  if (!head) { 
   head = node; 
   tail = node; 
   head.prev = tail; 
   tail.next = head; 
  }else{ 
   current = head; 
 
   while(current.next !== head){ 
    previous = current; 
    current = current.next; 
   } 
 
   current.next = node; 
   node.next = head; 
   node.prev = current; 
  }; 
 
  length++; 
  return true; 
 }; 
 
 this.insert = function(position, element){ 
  if(position >= 0 && position <= length){ 
   var node = new Node(element), 
    index = 0, 
    current = head, 
     previous; 
 
   if(position === 0){ 
     
    if(!head){ 
 
     node.next = node; 
     node.tail = node; 
     head = node; 
     tail = node; 
 
    }else{ 
 
     current.prev = node; 
     node.next = current; 
     head = node; 
     node.prev = tail; 
 
    } 
     
   }else if(position === length){ 
    current = tail; 
 
    current.next = node; 
    node.prev = current; 
    tail = node; 
    node.next = head; 
   }else{ 
 
    while(index++ < position){ 
     previous = current; 
     current = current.next; 
    } 
 
    current.prev = node; 
    node.next = current; 
    previous.next = node; 
    node.prev = previous; 
 
   } 
 
   length++; 
   return true; 
  }else{ 
   return false; 
  } 
 }; 
 
 this.removeAt = function(position){ 
  if(position > -1 && position < length){ 
 
   var current = head, 
    index = 0, 
    previous; 
 
   if(position === 0){ 
 
    current.next.previous = tail; 
    head = current.next; 
 
   }else if(position === length - 1){ 
 
    current = tail; 
 
    current.prev.next = head; 
    head.prev = current.prev; 
    tail = current.prev; 
   }else{ 
 
    while(index++ < position){ 
     previous = current; 
     current = current.next; 
    } 
 
    previous.next = current.next; 
    current.next.prev = previous; 
 
   } 
 
   length--; 
   return true; 
  }else{ 
   return false; 
  } 
 }; 
 
 this.remove = function(element){ 
  var current = head, 
   previous, 
   indexCheck = 0; 
 
  while(current && indexCheck < length){ 
   if(current.element === element){ 
    if(indexCheck === 0){ 
     current.next.prev = tail; 
     head = current.next; 
    }else{ 
     current.next.prev = previous; 
     previous.next = current.next; 
    } 
    length--; 
    return true; 
   } 
 
   previous = current; 
   current = current.next; 
   indexCheck++; 
  } 
 
  return false; 
 }; 
 
 this.remove = function(){ 
  if(length === 0){ 
   return false; 
  } 
 
  var current = head, 
   previous, 
   indexCheck = 0; 
 
  if(length === 1){ 
   head = null; 
   tail = null; 
   length--; 
   return current.element; 
  } 
 
  while(indexCheck++ < length){ 
   previous = current; 
   current = current.next; 
  } 
 
  previous.next = head; 
  tail = previous.next; 
  length--; 
  return current.element; 
 }; 
 
 this.indexOf = function(element){ 
  var current = head, 
   index = 0; 
 
  while(current && index++ < length){ 
   if(current.element === element){ 
    return index; 
   } 
   current = current.next; 
  } 
 
  return false; 
 }; 
 
 this.toString = function(){ 
  var current = head, 
   indexCheck = 0, 
   string = ''; 
 
  while(current && indexCheck < length){ 
   string += current.element; 
   indexCheck++; 
   current = current.next; 
  }  
 
  return string; 
 }; 
 
 this.isEmpty = function(){ 
  return length === 0; 
 }; 
 
 this.getHead = function(){ 
  return head; 
 }; 
 
 this.getTail = function(){ 
  return tail; 
 }; 
 
 this.size = function(){ 
  return length; 
 }; 
} 

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文