C#教程

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > C#教程 > c# for循环

C# for循环的经典案例集锦

作者:涂涂的世界

本篇文章主要介绍了关于for循环的经典案例,具有很好的参考价值。下面跟着小编一起来看下吧

由于for循环可以通过控制循环变量的初始值和循环结束条件来改变遍历的区间,所以在排序或者遍历的时候,利用for循环就比较简单,以下是本人学习后得到的一些总结案例。

1.排序的应用

1)交换排序:通过取出的数和该数位置后面剩余的其他数逐一进行比较,将最大的或者最小的一个数放在一组数的首位,然后再将第二大的数放在第二位,依次排完所有的数。

for(int i = 0; i < (num.length - 1); i ++)
{
 for(int j = i + 1; j < num.length; j ++)
 {
   if(num[i] > num[j])
   {
    int temp = num[j];
    num[i] = num[j];
    num[j] = temp;
   }
 }
}

以上代码就是实现将数组num中的最小值从i - num.length中找出来,并存在第一个位置,其中 num 是一个存放了大量数据的数组。

2)冒泡排序:通过不断的将相邻的两个数进行大小比较,大的数不断的往后面的位置交换,小的数向数组的顶部位置浮动。

for (int i = nums.Length - 1; i > 0; i--)
{
 //在 0-i 范围内,将该范围内最大的数字沉到i
 for (int j = 0; j < i; j++)
 {
  if (nums[j] > nums[j+1])
  {
   //交换
   int temp = nums[j];
   nums[j] = nums[j+1];
   nums[j+1] = temp;
  }
 }
}

3)选择排序:通过交换排序的方式,将某个范围内的最小数提到该范围内的第一位。

for (int i = 0; i < nums.Length - 1; i++)
{
 int index = i; //先假设最小数的下标是i
 for (int j = i + 1; j < nums.Length; j++)
 {
  if (nums[j] < nums[index])
  {
   index = j;
  }
 }
 int temp = nums[i];
 nums[i] = nums[index];
 nums[index] = temp;
}

2.质数的判断

bool isFinnd = false;
for (int i = 2; i < num; i++)
{
 if (num % i == 0)
 {
  isFinnd = true;
  break;//当找到一个数 i 能够整除 num 时,说明当前的 num 是一个合数,结束当前的for循环
 }
}
if (!isFinnd)//如果 num 是一个质数,则报错提示
{
 //判断出当前的num是质数
}

当前代码的 num  是一个具体的整型变量。

除了以上的案例,当然还有很多的应用场景,需要大家在运用的时候不断自己总结。

以上就是本文的全部内容,希望本文的内容对大家的学习或者工作能带来一定的帮助,同时也希望多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文