C 语言

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > C 语言 > C++单链表删除倒数第k个节点

C++实现单链表删除倒数第k个节点的方法

作者:难免有错_

这篇文章主要介绍了C++实现单链表删除倒数第k个节点的方法,结合实例形式分析了C++单链表的定义、遍历及删除相关操作技巧,需要的朋友可以参考下

本文实例讲述了C++实现单链表删除倒数第k个节点的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:

题目:

删除单链表中倒数第k个节点

解题思路及算法代码:

标尺法,定义两个指针指向链表头结点,先让一个走k步,然后两个指针同时开始走,当先走的指针走到末尾时,后走的指针指向的结点就是需要删除的结点。

单链表结构定义:

typedef struct Node
{
 int data;
 struct Node* next;
}node, *pLinkedList;

删除倒数第K结点操作代码:

//head表示头结点
Node* removeLastKthNode(pLinkedList head, int k)
{
 if (NULL == head->next || k < 1)
  return head;
 pLinkedList cur = head; //1号指针
 pLinkedList ret = head; //2号指针,指向待删除节点
 pLinkedList pre = NULL; //pdel待删除节点的前一个节点
 /*
 head 1 2 3 4 5
 cur
 ret
 */
 while (k > 0 && cur != NULL)
 {
  k--;
  cur = cur->next;
 }
 //当链表走到终点时,k仍然大于0,可知k值大于链表长度
 if (k > 0 && cur == NULL)
 {
  cout << "k值大于链表长度" << endl;
  return head;
 }
 //k == 0时,1号指针和2号指针同时走,ret即为待删除的节点
 if (k == 0)
 {
  while (cur != NULL)
  {
   pre = ret;
   cur = cur->next;
   ret = ret->next;
  }
  /*k = 2时
  head 1  2  3  4  5 NULL
        pre  ret   cur
  即要求删除ret节点
  */
  pre->next = ret->next;
  free(ret);
  ret = NULL;
  return head;
 }
}

希望本文所述对大家C++程序设计有所帮助。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文